Obchodné podmienky

Obchodné podmienky obchodnej spoločnosti PURE DISTRICT s.r.o., so sídlom Budečská 956/11, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 07672128, zapísanej v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 305208, pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese puredistrict.sk.
 
ÚVODNÉ USTANOVENIA
1.1.    Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti PURE DISTRICT s.r.o., so sídlom Budečská 956/11, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 07672128, zapísanej v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 305208, (ďalej len „predávajúci“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatváranej medzi predávajúcim a inou fyzickou či právnickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese www.puredistrict.sk, a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).
1.2.    Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou či osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.
1.3.    Ustanovenia odchylné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odchylné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.
1.4.    Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v českom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v českom jazyku.
1.5.    Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté v čase účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
 
POUŽÍVATEĽSKÝ ÚČET
2.1.    Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho používateľského rozhrania. Zo svojho používateľského rozhrania môže kupujúci uskutočňovať objednávanie tovaru (ďalej len „používateľský účet“). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.
2.2.    Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v používateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v používateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
2.3.    Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách nevyhnutných na prístup do svojho používateľského účtu.
2.4.    Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.
2.5.    Predávajúci môže zrušiť používateľský účet, a to najmä v prípade, kedy kupujúci svoj používateľský účet dlhšie než 1 rok nevyužíva, či v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).
2.6.    Kupujúci berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY
3.1.    Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu týkajúcu sa tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 odst. 2 občianskeho zákonníka sa nepoužije.
3.2.    Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého ponúkaného tovaru. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti v období, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dojednaných podmienok.
3.3.    Webové rozhranie obchodu obsahuje taktiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch, kedy je tovar doručovaný v rámci územia Českej republiky.
3.4.    Na objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:
3.4.1.    objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
3.4.2.    spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru,
3.4.3.    informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).
3.5.    Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Dokončiť“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci okamžite po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).
3.6.    Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).
3.7.    Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktoré je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.
3.8.    Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.
 
CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY
4.1.    Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:
    -    v hotovosti na dobierku na mieste určenom kupujúcim v objednávke;
    -    bezhotovostne prostredníctvom platobného systému Gopay (platba kartou, platba bankovým prevodom).
4.2.    Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu taktiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.
4.3.    Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.6 obchodných podmienok týkajúce sa povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.
4.4.    V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 3 pracovných dní od uzavretia kúpnej zmluvy.
4.5.    V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.
4.6.    Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.6), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 odst. 1 občianskeho zákonníka sa nepoužije.
4.7.    Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.
4.8.    Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci o platbách uskutočňovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.
4.9.    Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.


ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY
5.1.    Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 zákona č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „občiansky zákonník“), nie je možné okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru upraveného podľa želania kupujúceho, tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť, a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal.
5.2.    Ak nejde o prípad uvedený v čl. 5.1 či o iný prípad, kedy nie je možné od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 odst. 1 občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok.  Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu sídla predávajúceho PURE DISTRICT s.r.o., so sídlom Budečská 956/11, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 07672128, či na adresu elektronickej pošty predávajúceho info@puredistrict.cz.
5.3.    V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od počiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady spojené s navrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, kedy tovar nemôže byť vrátený kvôli svojej povahe obvyklou poštovou cestou.
5.4.    V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho (čiastku plne zodpovedajúcu cene tovaru a zaplateným nákladom na jeho dodanie) do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Ak ponúka predajca v rámci určitého spôsobu dodania tovaru niekoľko možností, je povinný kupujúcemu nahradiť najlacnejší z nich. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
5.5.    Nárok na náhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
5.6.    V prípadoch, kedy má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 odst. 1 občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, je predávajúci taktiež oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to až do prevzatia tovaru kupujúcim. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.
5.7.    Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá s rozväzovaciou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva týkajúca sa takého darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.
 
PREPRAVA A DODANIE TOVARU
6.1.    V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
6.2.    Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.
6.3.    V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
6.4.    Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek nedostatkov toto okamžite oznámiť prepravcovi. V prípade spozorovania porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.
6.5.    Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť zvláštne dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.
 
PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA
7.1.    Práva a povinnosti zmluvných strán vo veci práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov).

7.2.    Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá chyby. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, kedy kupujúci tovar prevzal:
7.2.1.    má tovar vlastnosti, na ktorých sa strany dojednali, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísali alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej,
7.2.2.    sa tovar hodí na účel, ktorý na jeho použitie predávajúci uvádza alebo na ktorý sa tovar tohto druhu obvykle používa,
7.2.3.    tovar zodpovedá akosťou alebo vyhotovením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak boli akosť alebo vyhotovenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
7.2.4.    je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
7.2.5.    tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
7.3.    Ustanovenia uvedené v čl. 7.2 obchodných podmienok sa nepoužijú pri tovare predávanom za nižšiu cenu na chybu, kvôli ktorej bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním, pri použitom tovare na chybu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.
7.4.    Ak sa prejaví chyba v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z chyby, ktorá sa vyskytne pri spotrebnom tovare v období dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.
7.5.    Pri sortimente čaju a ďalších potravín nenesie predávajúci zodpovednosť za škody na tovare vzniknuté chybným alebo nesprávnym skladovaním potravín kupujúcim. Taktiež obdobie trvanlivosti pri čajovom sortimente a ostatných potravinách je zaručené iba pri správnom skladovaní zakúpeného tovaru kupujúcim.
7.6.    Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzkární, v ktorých je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo na mieste podnikania predávajúceho. 
7.7.    Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za chyby môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.
 
DALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
8.1.    Kupujúci nadobúda vlastníctvo tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.
8.2.    Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 1826 odst. 1 písm. e) občianskeho zákonníka.
8.3.    Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@puredistrict.cz. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.
8.4.    Na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy slúži príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu na riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.
8.5.    Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 zo dňa 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadení (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).
8.6.    Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.
8.7.    Kupujúci týmto na seba preberá nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 odst. 2 občianskeho zákonníka.
 
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ
9.1.    Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho na účely plnenia kúpnej zmluvy, na účely rokovania o tejto zmluve a na účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho plní predávajúci prostredníctvom zvláštneho dokumentu. 

ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLADANIE COOKIES
10.1.    Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 nariadenia GDPR súvisiacu so spracovaním osobných údajov kupujúceho na účely zasielania obchodných oznámení plní predávajúci prostredníctvom zvláštneho dokumentu.
10.2.    Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

DORUČOVANIE
11.1.    Kupujúcemu môže byť doručované na elektronickú adresu kupujúceho.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
12.1.    Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom sa strany dojednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. Voľbou práva podľa predchádzajúcej vety nie je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú ustanovenia právneho poriadku, od ktorých sa nie je možné zmluvne odchýliť a ktoré by sa v prípade neexistencie voľby práva inak použili podľa ustanovenia čl. 6 odst. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo dňa 17. júna 2008 o práve rozhodnom pre zmluvné záväzkové vzťahy (Rím I).
12.2.    Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.
12.3.    Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.
12.4.    Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
12.5.    Kontaktné údaje predávajúceho: adresa na doručovanie PURE DISTRICT s.r.o., so sídlom Budečská 956/11, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 07672128, adresa elektronickej pošty info@puredistrict.cz, telefón 731 495 714.
 
V Prahe, 20.12.2018

PURE DISTRICT s.r.o.
PharmDr. Lucia Havlíková a MgA. Líba Drdáková

Prílohy:
Formulár na odstúpenie od zmluvy (vrátenie tovaru do 14 dní) na stiahnutie